Qs. Al Waqiah Latin berdasarkan bunyi bacaannya

Rahasia Belajar AlQuran

Sebelumnya Admin posting Surat AlWaqiah Arab dan Terjemahannya

 

Maka Kali Ini akan Posting Qs. Al Waqiah  Latin berdasarkan bunyi bacaannya

 

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah


2. laysali waqo’atihaa kaadziba


3. khoofidhotun raafi’a


4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa


5. wabussatil jibaalu bassaa


6. fakaanat habaa-am munbatstsaa


7. wakuntum azwaajan tsalaatsa


8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah


9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah


10. wassaabiquunas saabiquun


11. ulaa-ikal muqarrobuun


12 fii jannaatin na’iim


13 tsullatun minal-awwaliin


14 waqoliilun minal-aakhiriinaa


15 ‘alaa sururin mawdhuuna


16 muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin


17 yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun


18 bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin


19 laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun


20 wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun


21 walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun


22 wahuurun ‘iin


23 ka-amtsaalil luu' luil maknuun


24 jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun


25 laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa


26 illaa qiilan salaaman salaamaa


27 wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin


28 fii sidrin makhdhuud


29 watholhin mangdhuud


30 wazhillin mamduud


31 wamaa-in maskuub


32 wafaakihatinn katsiira


33 laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a


34 wafurusyinn marfuu’a


35 innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a


36 faja’alnaahunna abkaaroo


37 ‘uruban atroobaa


38 li-ash-haabil yamiin


39 tsullatun minal-awwaliin


40 watsullatun minal-aakhiriin


41 wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal


42 fii samuumin wahamiim


43 wazhillin minn yahmuum


44 laa baaridin walaa kariim


45 innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin


46 wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim


47 wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun


48 awa aabaa-unaal-awwaluun


49 qul innal-awwaliina wal-aakhiriin


50 lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum


51 tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun


52 laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum


53 famaali-uuna minhaal buthuun


54 fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim


55 fasyaaribuuna syurbalhiim


56 haadzaa nuzuluhum yawmaddiin


57 nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun


58 afaro-aytum maa tumnuun


59 a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun


60 nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin


61 ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun


62 walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun


63 afaro-aytum maa tahrutsuun


64 a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun


65 law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun


66 innaa lamughramuun


67 bal nahnu mahruumuun


68 afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun


69 a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun


70 law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun


71 afaro-aytumun naarollatii tuu ruun


72 a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun


73 nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin


74 fasabbih bismi robbikal ’azhiim


75 falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum


76 wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim


78 innahu laqur-aanun kariim


79 fii kitaabin maknuun


80 laa yamassuhu illaal muthohharuun


81 tannziilun min robbil’aalamiin


82 afabihaa dzaal hadiitsi antum mud-hinuun


83 wataj’aluuna rizqokum annakum tukadzdzibuun


84 falawlaa idzaa balaghatil hulquum 3X


84 wa-antum hiina-idzin tangzhuruun


85 wanahnu aqrobu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun


86 falawlaa in kunntum ghayro madiiniin


87 tarji’uu nahaa in kuntum shoodiqiin


88 fa-ammaa in kaana minal muqorrobiin


89 farowhun waroyhaanun wajannatu na’iim


90 wa-ammaa in kaana min ash-haabil yamiin


91 fasalaamun laka min ash-haabil yamiin


92 wa-ammaa in kaana minal mukadzdzibiinadhdhoolliin  2X


93 fanuzulun min hamiim


94 watashliyatu jahiim


95 inna haadzaa lahuwa haqqul yaqiin


96 fasabbih bismi robbikal ’azhiim

 

 

Rahasia Belajar AlQuran

Order Now


Panduan Utama


Posting Terbaru


Pembeli Terbaru


Calon Pembeli


Affiliasi Terbaru